கரிசல்

Blog best viewed in Firefox/Chrome

July 14, 2013

Dawk, just stop tawlkin’

பர்ஸை மூடுய்யா சும்மா. ஆனாக்க அந்த மடம் ஆகாட்டி சந்த மடம், ஆனா சவுண்டு மட்டும் எறங்காது!

ஸ்பெக்டாக்யுலர். ஃபெணாமேணல். ஹிஹீஹிஹீஹீஹீ.

டாக். டாக். என்ன தெறமெ டாக் அய்யா.

2 Responses to “Dawk, just stop tawlkin’”

  1. sureshkannan says:

    ரொம்ப நாள் கழிச்சு. எப்படியிருக்கீங்க? :)

  2. சுரேஷ், இங்கே நலம் – நாடுவதும் அதே. இன்னும் நினைவு வைத்திருப்பதற்கு நன்றி :-)

Powered by WordPress